tuisblad

KNIKKIE KLEUTERSKOOL

ALGEMENE INLIGTING EN SKOOLRELS

 

Knikkie is n privaat kleuterskool wat n sterk christelike grondslag het. Dit is n opvoedkundige instelling wat deur n privaat eienaar besit en bestuur word en n ouerraad wat ondersteuning bied aan die bestuur.

Die skool is op 02 Februarie 1973 gestig. Die skool was aanvanklik 'n speelgroep by 'n woonhuis tot in 1980. Vanaf 1980 tot 1996 was die skool onder die beheer van die Senior Rapportryerskorps van Doringkloof op die huidige terrein. Die skool word sedert 1996 deur 'n ouerbeheerraad bedryf met 'n verteenwoordiger van die Doringkloof Familiekerk se kerkraad.

In 2006 het die skool uitgebrei en 'n Baba- asook 'n Peuterafdeling aangebou. Hierdie nuwe deel van die skool is op 3 Februarie 2007 ingewy.

 

Knikkie Kleuterskool word deur die eienaars se verteenwoordigers bestuur. Die skool se bestuur het ondersteuning van n ouerraad wat verteenwoordigers is vanuit die ouers van die skool om die skool se bestuur te ondersteun.

 

         DAE EN URE VAN BEDRYF

         AANKOMS EN VERTREK VAN KLEUTERS

         SKOOLGELDE

         ONTTREKKING VAN SKOOL

         KLEREDRAG

         BESKERMING TEEN DIE SON

         ETENSTYE

         SNOEPIE

         VERJAARSDAGPARTYTJIES

         UITSTAPPIES EN INSTAPPIES

         DISSIPLINE

         SPEELGOED VANAF DIE HUIS

         GESONDHEID EN VEILIGHEID

         OUERBETROKKENHEID,PROBLEME EN PERSOONLIKE AFSPRAKE

         SPESIFIEKE BENODIGHEDE

 

LW: Die skoolrels kan te enige tyd na goeddunke van die skool se bestuur gewysig word.

DAE EN URE VAN BEDRYF

Die skool is van Maandae tot Vrydae vanaf die tweede werksdag in Januarie tot die einde van die tweede week in Desember oop. Die skool sal gedurende naweke en openbare vakansiedae gesluit wees, asook spesiale skoolvakansiedae.

Die ure is soos volg:

Voldag 06:30 - 17:30

Skoolvakansies is ons n speelskool geen formele program word aangebied nie.

Verwittig asseblief die skool indien u kind gedurende skoolvakansies nie die skool bywoon nie. Die inligting is belangrik om personeelroosters op te stel en om die voedselaankope en voorbereiding, te beplan. Geen addisionele fooie word vir vakansies gehef nie.

terug na bo

AANKOMS EN VERTREK VAN KLEUTERS

Die kleuters moet met hulle aankoms aan n personeellid afgegee word. Geen kleuter mag alleen by die skoolgebou inkom nie of alleen in die voorportaal gelaat word nie.

 

Die voorhekkie is van n veiligheidskode voorsien wat gereeld verander word. Die kode is vertroulik en moet asseblief nie aan die kleuters, bediendes, ouer boeties of sussies of enige vreemde persoon gegee word nie. U samewerking word waardeer dit is in u kleuter se belang dat ons die maksimum sekuriteit handhaaf. Die hekkie moet te alle tye toe wees.

 

 

Maak asseblief seker dat u kleuter betyds afgehaal word. Behalwe vir die spanning wat dit by die kleuter veroorsaak, is dit ook ongerieflik vir die personeel. Om die personeel te vergoed vir die oortyd sal ons genoodsaak wees om n fooi vir elke uur of n gedeelte van elke uur wat u laat is, te hef.

 

Verskaf asseblief die skool van die name en verwantskap van persone wat die kleuter nie op n gereelde basis kom haal nie. In belang van u kleuter se veiligheid sal u kleuter slegs aan persone afgegee word as u dit skriftelik of telefonies gemagtig het.

 

Verwittig asseblief die skool indien u kind nie by die skool sal wees nie.

Indien u nie by u normale adres of telefoonnommer gaan wees nie, laat n nommer waar u in geval van nood gekontak kan word.

Verwittig asseblief die skool as u telefoonnommers verander by die huis sowel as by u werk.

terug na bo

SKOOLGELDE

Skoolgelde is vir 12 maande van die jaar betaalbaar. Indien u kleuter tot en met Oktobermaand in die skool is word dit beskou as deelname aan die volle jaar en is u verplig om tot die einde van Desember te betaal al neem u hom/haar voor die tyd uit.

 

Daar is n jaarlikse registrasiefooi betaalbaar per kleuter.

 

Ons doen n beroep op u om u skoolgelde gereeld te betaal - dit is ons enigste bron van inkomste.

Geen vooruit gedateerde tjeks sal aanvaar word nie. Ouers is persoonlik verantwoordelik vir die bankkoste van tjeks wat terugverwys word.

 

Kontant is n veiligheidsrisiko en dit sal waardeer word as u die skoolgelde met n depositostrokie by die bank of elektronies kan betaal. Sit net u kleuter se naam as verwysing op die strokie of die inbetaling. Betaal kontant by die kantoor in en ontvang n kwitansie. Moet dit onder geen omstandighede aan u kleuter of aan n onderwyseres gee nie. Slegs kontantbetalings ontvang kwitansies.

 

Die bankbesonderhede van die skool is as volg:

 

KNIKKIE KLEUTERSKOOL

ABSA BANK LYTTELTON

TAKNO: 632005

TJEKREKENING: 4075299252

 

SKOOLFOOIE

 

Kontak asseblief die skool vir die skoolfooie.

 

Skoolfooie is vooruit betaalbaar voor die 2de van elke maand.

 

Indien u kleuter se boetie, sussie of maatjie die skool vir n dag wil besoek moet u vooraf met die skool rel. Daar is n bedrag betaalbaar om van hierdie fasiliteit gebruik te maak.

U sal op n gereelde basis state van u betalings ontvang.

ONTTREKKING VAN SKOOL

Een maand skriftelike kennisgewing word benodig indien u u kind aan die skool wil onttrek, sodat die plek gevul kan word.

Die rel geld egter nie as u na Oktober kennis gee nie - u is dan verplig om skoolgelde tot einde Desember te betaal.

Ouers wat hul kinders uit die skool haal of gevra word om hul kinders uit die skool te haal, met uitstaande skoolgelde, sal oorhandig word en dit sal lei tot ekstra kostes. (rente asook invorderingskostes).

terug na bo

KLEREDRAG

Kinders word aangemoedig om wasbare klere te dra. Ons daaglikse aktiwiteite sluit ook aktiewe spel in waartydens die kleuters vuil kan word. U kleuter moet gemaklik voel en hom nie oor die gevolge van vuil klere bekommer nie.

 

Merk asseblief alle klere en skoene duidelik om die terugbesorging daarvan te vergemaklik. Ons verskaf voorskote aan die kleuters om hulle klere te beskerm tydens verfaktiwiteite. Selfs met die nodige voorsorg kan klere nog steeds vuil word. Om u kleuter enige verleentheid of ongemak te bespaar is dit nodig om n ekstra stel klere in hul tassie te pak.

 

Knikkie T-hempies is in die kantoor te koop. Koop asseblief die hempies aan want ons dra dit elke Vrydag, en ook met instappies. Die hempie is geel en word saam met n rooi kortbroekie of rooi rompie gedra.

terug na bo

BESKERMING TEEN DIE SON

Volgens statistieke het blanke Suid-Afrikaners van die hoogste voorkoms van velkanker in die wreld. Die meeste skade word deur die son gedoen en voor die kind die ouderdom van 10jaar bereik. Ons versoek u daarom om gereeld n sonblokeerder aan u kind te smeer, ons sal toesien dat hulle soveel moontlik in die koelte speel.

terug na bo

ETENSTYE

Die skool verskaf oggend en middagversnaperinge asook pap met ontbyt en n gebalanseerde voedsame middagete. Hierdie etenstye vorm deel van ons leerplan en opvoedingstaak. Dit word as n waardevolle groeps- en sosiale ondervinding beskou.

 

Omdat kleuters deur voorbeeld gewoontes en maniere aanleer is dit vir ons belangrik dat die kleuters goeie maniere openbaar, vrylik gesels aan tafel, nie tydens etenstyd rondloop nie, mekaar bedien en eetgerei korrek gebruik volgens hulle ontwikkelingsfase.

 

n Spyskaart wat oor tien dae strek is op die kennisgewingbord in die voorportaal, en aangeheg hierby. Gaan dit asseblief na en laat ons weet as u kind vir enige van die kosse allergies is.

 

Geen ander kos, lekkergoed of koeldrank mag na die skool gebring word nie, aangesien dit konflik tussen die kinders veroorsaak.

Water (vanaf n watersuiweraar) is altyd beskikbaar en die kleuters word aangemoedig om baie water te drink.

terug na bo

SNOEPIE

Ons het elke Vrydag, behalwe in die skoolvakansies, Snoepie. Snoepiegeld is ingesluit by die jaarlikse registrasiefooi.

terug na bo

VERJAARSDAGPARTYTJIES

n Verjaarsdag is n belangrike gebeurtenis vir elke kind. Ons wil ook graag die dag vir u kleuter spesiaal maak, daarom maak die ondewyseres n verjaarsdagkroon vir die verjaarsdagmaatjie. U is welkom om eetgoed skool toe te stuur. As gevolg van die ho voorkoms van allergie vir kleurstowwe vra ons u om enige van die volgende te stuur:

         Skyfies (Chips), sagte lekkergoed, koek en roomys

         Harde lekkergoed, suigstokkies en balonne hou n veiligheidsrisiko in en mag nie na die skool gestuur word nie.

         As u n partytjie weg van die skool beplan en van die maatjies wil saamneem, moet u asseblief skriftelike toestemming van die betrokke ouers kry dat u wel hulle kinders van die skool mag neem. Laat ook asseblief die skool weet watter kinders saam met u gaan.

terug na bo

UITSTAPPIES EN INSTAPPIES

Gemiddeld twee instappies per kwartaal word beplan. As gevolg van die ho koste van die busvervoer en ook die veiligheidsrisiko daaraan verbonde, het ons afgeskaal op die uitstappies en laat meermale besoeke by die skool plaasvind. Ons sal u in kennis stel van die instappies wat sal plaasvind. Die koste van die instappies word deur die registrasiefooi gedek.

terug na bo

DISSIPLINE

Kleuters word deur positiewe aanmoediging en beklemtoning van die korrekte en sosiaalaanvaarbare gedrag gelei. Hulle moet leer om met die maatjies te deel en saam te speel. Lyfstraf word nie as n aanvaarbare wyse beskou om onaanvaarbare gedrag by jong kinders te hanteer nie. Ons verwyder die kleuter uit die groep en laat n afkoel periode toe voordat hy weer by die maatjies kan inskakel.

Indien gedragsprobleme voortduur sal dit met die ouers bespreek word.

terug na bo

SPEELGOED VANAF DIE HUIS

Geen speelgoed vanaf die huis word toegelaat nie omdat dit baie konflik onder die maatjies veroorsaak. Elke klas het voldoende speelgoed om in al kinders se behoeftes te voorsien. Tensy dit spesifiek deur die personeel aangevra word moet die kleuters hul eie speelgoed by die huis laat. As n kind n speelding vir sy maatjies of juffrou wil kom wys is hy welkom, maar die speelgoed moet weer saam met die ouer huistoe gaan.

terug na bo

GESONDHEID EN VEILIGHEID

Ons poog om die kinders en personeel so gesond en veilig as wat moontlik is te hou en vra u samewerking hiervoor.

Geen kind wat n aansteeklike siekte onderlede het sal tot die skool toegelaat word todat die aansteeklike periode verby is nie.

Wanneer n kind by die skool siek word, sal hy in die siekekamer gehou word todat hy afgehaal word. Daar sal voordurend volwasse toesig wees.

Ons sal u inlig oor enige aansteeklike siektes wat die kinders onderlede het.

 

Wetgewing vereis dat u kinders se immunisering op datum gehou moet word. Die skool rel met n klinieksuster om tweemaal per jaar die kinders te immuniseer, griepinspuitings te gee en om ontwurmingsmedikasie te gee.

 

In geval van n noodgeval sal die nodige hulp en bystand verleen word. Ouers sal onmiddelik in kennis gestel word en as dit nodig is sal die plaaslike nooddienste geskakel word.

 

Geen kronies medikasie sal deur die skool toegedien word nie. Indien die kind wel medikasie moet ontvang moet die volgende in die medisyneboek geskryf word:

- Die dosis

-          die tyd en gereeldheid van toediening

-          die kind se naam

-          die naam van die medisyne

Die boek is in die portaal by die medisynekassie. Die nodige medisyne, wat die kind se naam op het, moet in die kassie geplaas word.

Die verantwoordelike personeellid sal teken nadat die medisyne toegedien is.

terug na bo

OUERBETROKKENHEID, PROBLEME EN PERSOONLIKE AFSPRAKE

Gebeure in die kind se huis en omgewing mag sy/haar gedrag beinvloed. Lig ons asseblief in oor enige traumatiese gebeure sodat ons u kind kan bystaan en help om daarby aan te pas.

 

Ouers is welkom om enige probleme met die skoolhoof te bespreek. Maak n afspraak by die kantoor indien nodig.

 

Ons het n paar fondsinsamelings funksies deur die jaar om ons fondse aan te vul en ook om sosiaal saam met die ouers en kinders deur te bring. Ons vra dat u hierby betrokke sal raak.

terug na bo

SPESIFIEKE BENODIGHEDE

Elke kleuter moet n gemerkte tassie met n skoon stel klere in saambring. Vanaf begin Mei tot einde Augustus mag die kinders nie kaalvoete skooltoe kom nie. Hulle kan weer vanaf

1 September tot einde April kaalvoet skooltoe kom.

Vir die skeppende aktiwiteite benodig ons afvalmateriale soos papier, katon, enige dose (groot en klein) wol, plastiesehouers ens. Papier met een skoon kant waarop die kinders kan teken word ook altyd benodig.

Die versies en die liedjies wat elke week geleer word, sal daardie betrokke week op die speelkamer se deure aangebring word. As u dit wil afskryf is u welkom.

terug na bo